แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA

 

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA)


  • สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

       ได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/cg97md 


  • สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) บุคคลที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

      ภายในปีงบประมาณ 2564 ได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/cg97md 

      ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564