โครงสร้างและอัตรากำลัง

| พิมพ์ |

21

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่