โครงสร้างและอัตรากำลัง

| พิมพ์ |

nso64

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้