การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับพื้นที่

 

bannergdcatalog

 

  

 

การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับพื้นที่


ประเด็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น                       คำอธิบายข้อมูล (Metadata)

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata)<<