เอกสารและรายงานเชิงสถิติ

รายงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลสถิติจำแนกตามสาขา)

psr 60 จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า "เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติ  เพื่อการพัฒนาประเทศ"และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้จัดทำรายงานสถิติจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม    และสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัดที่ได้รวบรวมจากผลการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ        และจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป นำข้อมูล      ไปประกอบการกำหนดนโยบายและแผน และการอ้างอิงต่าง ๆดาวน์โหลดไฟล์  พ.ศ. 2560    พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 
pdf excel    pdf excel  pdf excel  pdf excel

 รายงานผลการสำรวจ

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดเชียงใหม่ รายไตรมาส

lss 60_3  สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร มาโดยตลอด โดยในช่วงปี            2540 - 2563 ทำการสำรวจปีละ 3 รอบ ต่อมาในช่วงปี 2541 - 2543 ได้่เพิ่มรอบการสำรวจอีก 1 รอบ เป็นปีละ 4 รอบ             ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส และตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการสำรวจเป็นรายเดือน แล้วนำข้อมูล                    3 เดือนมารวมกันเพื่อนำเสนอข้อมูลเป็นรายไตรมาส

ดาวน์โหลดไฟล์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1  pdf excel pdf excel  pdf excel   pdf excel pdf excel 
ไตรมาส 2  pdf excel pdf excel  pdf excel  pdf excel  pdf excel 
ไตรมาส 3  pdf excel pdf excel  pdf excel  pdf excel  pdf excel 
ไตรมาส 4  pdf excel  pdf excel pdf excel  pdf excel  pdf excel 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดเชียงใหม่ รายปี

lss 60_2  สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร มาโดยตลอด โดยในช่วงปี            2563 - 2540 ทำการสำรวจปีละ 3 รอบ ต่อมาในช่วงปี 2541 - 2543 ได้่เพิ่มรอบการสำรวจอีก 1 รอบ เป็นปีละ 4 รอบ             ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส และตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการสำรวจเป็นรายเดือน แล้วนำข้อมูล                    3 เดือนมารวมกันเพื่อนำเสนอข้อมูลเป็นรายไตรมาส

ดาวน์โหลดไฟล์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
 pdf excel  pdf excel  pdf excel  pdf excel  pdf excel pdf excel

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดเชียงใหม่

xcx 58 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่สำคัญของครัวเรือน โดยในรายงานฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผล    ระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้แสดงไว้เฉพาะตารางข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ทางได้รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน    การกระจายรายได้ และลักษณะบางประการของครัวเรือน โดยจำแนกข้อมูลตามสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน            โดยรวมท้้งจังหวัด                                    

ดาวน์โหลดไฟล์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562
pdf excel  pdf excel  pdf excel pdf excel  pdf excel 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

facebook2  googleplus  twitter