เอกสารและรายงานเชิงสถิติ - 1/1

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 


รายงานผลการสำมะโน

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่

indus60 เป็นรายงานผลในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการในปี 2559 ซึ่งจัดจำแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัดมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ได้แก่ สถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์       pdf    excel

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

facebook2  googleplus  twitter