เนื้อหา

ITA

| พิมพ์ |

1.แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

itas

 

 

2. รายการคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

oit