No gift Policy

| พิมพ์ |

No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอรัปชัน"

นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2561