บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

newred1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป newred1

-----------------------------------------------------------

 

จังหวัดเชียงใหม่(สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรใน

ลำดับที่ ๑ ต่อเมื่อได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งวดที่ ๒

จากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว โดยจะทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑

ทราบในภายหลัง

-----------------------------------------------------------

หากภายหลังมีตำแหน่งอัตราว่าง จังหวัดเชียงใหม่จะจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับถัดไป

ตามลำดับที่สอบได้

 

 


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.