บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

| พิมพ์ |

 

newred1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป newred1

-----------------------------------------------------------

 

จังหวัดเชียงใหม่(สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรใน

ลำดับที่ ๑ ต่อเมื่อได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งวดที่ ๒

จากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว โดยจะทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑

ทราบในภายหลัง

-----------------------------------------------------------

หากภายหลังมีตำแหน่งอัตราว่าง จังหวัดเชียงใหม่จะจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับถัดไป

ตามลำดับที่สอบได้