สิ่งพิมพ์ออนไลน์

| พิมพ์ |

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

indus60 psr 60 psr 59 xcx 58

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่

รายงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560

รายงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

xcx 56 xcx 54 lx 60 lss 60_1

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1

lss 60_2 lss 60_3 lss 60_4 lx 59

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3

รายงานการสำรวจภาวะ การทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559

lss 59_1 lss 59_2 lss 59_3 lss 59_4

รายงานการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559ไตรมาส 1

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559 ไตรมาส 2

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559ไตรมาส 3

รายงานการสำรวจภาวะ การทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 4

lx 58 lss 58_1 lss 58_2 lss 58_3
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 รายงานการสำรวจภาวะ การทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558ไตรมาส 2 รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558ไตรมาส 3
lss 58_4  lss 61_1
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558 ไตรมาส 4 รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1