วิดิทัศน์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

1. คุณประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. คุณณัฎฐิญา เนตยสุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3. คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. คุณชูชาติ สาหร่าย นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. คุณสุภาวดี ภู่ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.