สถานการณ์ข้าว 2559

Infograph ด้านเศรษฐกิจ-ข้าว 

infographic ข้าวพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงใหม่

 

 

housebackback