สถานการณ์ปัญหาขยะ 2559

infotrash 

Infographic ปัญหาขยะในจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

housebackback