• images/mis/stagi.png

    ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูล

  • images/mis/mis2.png

    ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูล

  • วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ

การอบรมเชิงปฏิบัติงานการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

         

       เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  (งานแจงนับ) ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ และมีการทดลองการปฏิบัติงานสนามโครงการฯ ในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานสนามจริง ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.  2560

 5865991925506 resize

5865991822377 resize

5864843554563 resize

5865993274258 resize

5864913466193 resize

ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง

ประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.