เนื้อหา

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

dtmis 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ : เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล: เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม : เมืองน่าอยู่: Eco-Town Eco-Village

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติและการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม(ไฟป่า หมอกควัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคม : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

tourism-menu Eco-Village-menu
pollution-menu Security-menu

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.