sets strategic

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)

04-safety 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

3. ป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม

 

4. ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

 houseback