ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)

04-safety 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

3. ป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม

 

4. ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

 houseback

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.