sets strategic

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เมืองน่าอยู่ Eco-Town Eco-Village)


02-town eco1

เมืองน่าอยู่ Eco-Town Eco-Village

1.ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

2.ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน/ชุมชน

3.การสืบสานเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน

4.ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกระดับวัย

5.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทำ/รายได้

6.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี

 houseback

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.