ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว)

 city

เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์และบุคลากร

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

4. พัฒนา แหล่งและกิจกรรม ท่องเที่ยว

5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

6. พัฒนา การตลาดและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 houseback

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.