dataset

ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)

mindmaptrash

1. ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

metadata  altrash infographic 
 houseback

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.