เนื้อหา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19-10-61

 

 

new บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว new


จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ผู้สอบได้ลำดับที่  ๑  ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8-10-61

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่


ภาคเช้า

ลำดับที่  ๐๐๑ - ๐๓๐  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๘.๓๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๑

ลำดับที่  ๐๓๑ - ๐๖๐  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๘.๓๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๒


ภาคบ่าย

ลำดับที่  ๐๖๑ - ๐๙๘  รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๑

ลำดับที่  ๐๙๙ – ๑๓๖  รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ น.  ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 


 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 25-6-61

 

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่  ๐๐๑ - ๐๑๖  รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น.  ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2-7-61

 

new บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว new


 

จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ (โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม) ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ และ ๒

รายงานตัวในวันที่ศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6-6-2561

 

new บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว new


------------------------------------------------------------------------------------------

 

จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม)

ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ และ ๒ รายงานตัวในวันที่จันทร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

และปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

 

------------------------------------------------------------------------------------------

หากภายหลังมีตำแหน่งอัตราว่าง จังหวัดเชียงใหม่จะจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับถัดไป

ตามลำดับที่สอบได้

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.