เลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
      ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจในการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะพื้นฐานของประชากรตามที่อยู่อาศัยจริง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนผู้ให้คำตอบโดยตรงได
      นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชากรศาสตร์ พบว่าการจัดเก็บข้อมูลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะทำให้ได้ข้อมูลสถิติประชากรที่มีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากลักษณะทางประชากรและการย้ายถิ่นของประชากรมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ อีกทั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ออกไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุดลง banner tdri_bi_1

ประกาศความสำเร็จในการติดตั้ง โครงข่ายเน็ตประชารัฐครบจำนวน 24,700 หมู่บ้าน

  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศความสำเร็จในการติดตั้ง โครงข่ายเน็ตประชารัฐครบจำนวน 24,700 หมู่บ้าน อ่านเพิ่มเติม...

วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์

วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศความสำเร็จในการติดตั้ง โครงข่ายเน็ตประชารัฐค

  • ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

  • วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ

sets strategic

dataset

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.