เลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
      ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจในการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะพื้นฐานของประชากรตามที่อยู่อาศัยจริง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนผู้ให้คำตอบโดยตรงได
      นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชากรศาสตร์ พบว่าการจัดเก็บข้อมูลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะทำให้ได้ข้อมูลสถิติประชากรที่มีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากลักษณะทางประชากรและการย้ายถิ่นของประชากรมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ อีกทั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ออกไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุดลง banner tdri_bi_1

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

images/pdf/budget/new.gif  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๒๙ มารายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.)  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ** กรุณานำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย** ............................. อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

images/pdf/budget/new.gif  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน - วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)  สถานที่สอบ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ** กรุณานำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย และตรวจสอบวันเดือน ปี เวลาที่สอบให้ถูกต้อง ** .............................................................   อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 (งานนับจดปี 2564) จำนวน 29 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ประกาศรับสมัคร รายละเอียด (เอกสารแนบ) *** ด่ว... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • images/pdf/budget/new.gif

    รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโคร

  • images/pdf/budget/new.gif

    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะ

  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือ

sets strategic

dataset

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2492  โทรสาร : 0 5311 2493
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 25503-4 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.